Algemene voorwaarden

Strong Bootcamp is gevestigd te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 76368157.

 

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

a.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor work out (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door STRONG BOOTCAMP en anderzijds STRONG BOOTCAMP.

b.     Een Bootcamp is (1) een Regular Bootcamp, (2) een Special Bootcamp, of (3) een Programma. De inhoud van iedere Bootcamp – en of deze een Regular Bootcamp, een Special Bootcamp of een Programma betreft – staat op de website van STRONG BOOTCAMP.

c.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp.

d.     Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of Programma-abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      STRONG BOOTCAMP kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van STRONG BOOTCAMP. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

g.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp (1) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (2) onredelijk bezwarend wordt geacht of (3) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het STRONG BOOTCAMP toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen STRONG BOOTCAMP en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van STRONG BOOTCAMP.

b.     Voor STRONG BOOTCAMP ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van STRONG BOOTCAMP. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.     Een overeenkomst tussen STRONG BOOTCAMP en een Deelnemer bestaat uit:

(1)   een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Regular Bootcamps

(2)  een Abonnement, dat bestaat uit:

(a) een Basic flexibel Abonnement, een Basic ½ Abonnement of Basic Jaarabonnement, dat in een bepaalde periode één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een Regular Bootcamp in alle regio's; of
(b) een PRO flexibel Abonnement of PRO ½ Abonnement of Pro Jaarabonnement , dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal Regular Bootcamps en Special Bootcamps op alle locaties; of
(c) een Gold flexibel. Gold ½ Abonnement of Gold Jaarabonnement dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal Regular Bootcamps, Special Bootcamps en deelname aan één Programma op alle locaties; of 

(3) een Programma-abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een Programma.

e.     Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement (Basic naar PRO of GOLD, en PRO naar GOLD). Een Abonnement vervangen door een lager Abonnement kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement:

(1)    in het geval van een jaarabonnement heeft het nieuwe Abonnement een looptijd van minimaal één jaar; in het geval van een ½ jaar Abonnement heeft het nieuwe Abonnement een looptijd van minimaal 6 maanden;

(2)  het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Abonnement; en

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a.     Een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van STRONG BOOTCAMP onder ‘Geldigheidsduur’. Als een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.

c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort. STRONG BOOTCAMP heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d.     Als een Deelnemer een (Jaar)Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het (Jaar)Abonnement ingaat.

e.     Als een Deelnemer een (nieuw) (Jaar)Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig (Jaar)Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt:

(1)   eerst het Eerste (Jaar)Abonnement uitgediend, voordat het Tweede (Jaar)Abonnement ingaat.

f. Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise. Merchandise wordt afgehandeld door een derde partij waarbij de persoonsgegevens eenmalig worden gebruikt voor het versturen van de merchandise. Retourneren en ruilen is niet mogelijk. De sweater is niet inwisselbaar tegen contant geld. 

g.      De geldigheid van een (Jaar)Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een Programma-abonnement aanschaft.

h.     Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

i.     Een Abonnement heeft een geldigheid van een (1) jaar of 6 maanden bij ½ . Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbijbehorende actuele tarieven. 

j.      Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

k.      Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand. Procedure verloopt door middel van een ontbindingsformulier. 

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a.     Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.

b.     De actuele prijzen van (1) het inschrijfgeld, (2) de Strippenkaarten, (3) de (Jaar)Abonnementen en (iv) de Programma-abonnementen staan op de website van STRONG BOOTCAMP. STRONG BOOTCAMP heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van STRONG BOOTCAMP. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten, Jaarabonnementen en Programma-abonnementen.

c.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van STRONG BOOTCAMP.

d.     Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

e.      Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.

Bij vooraf ineens betaling brengt STRONG BOOTCAMP geen extra kosten in rekening.
 

Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert STRONG BOOTCAMP automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement. 

f.     Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement worden – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de zelfde dag van de maand automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven (b.v. 01-02-2017 afgesloten rond 01-03-2017 volgende betaling). Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.

g.     Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die STRONG BOOTCAMP of een door STRONG BOOTCAMP ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan STRONG BOOTCAMP verschuldigd is, aan STRONG BOOTCAMP verschuldigd.

h.      STRONG BOOTCAMP heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

5. ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT

a.     Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het Programma is gestart. STRONG BOOTCAMP bevestigt de annulering schriftelijk.

b.     De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:
- tot meer dan 4 weken voor aanvang van het Programma: kosteloos;
- van 2 tot 4 weken voor aanvang van het Programma: 50% van het factuurbedrag;
- van 0 tot 2 weken voor aanvang van het Programma: het gehele factuurbedrag.

 

6. ONTBINDING
a.  De Deelnemer kan een overeenkomst met STRONG BOOTCAMP ontbinden met een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.  De Deelnemer ontbindt door een brief in te vullen en online aan STRONG BOOTCAMP te zenden. (Brief online te verkrijgen bij aanvraag via e-mail [email protected])

c.   Brengt de Deelnemer via de website van STRONG BOOTCAMP een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt STRONG BOOTCAMP per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

d.    Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

e.    Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al door STRONG BOOTCAMP gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.

f.      Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met STRONG BOOTCAMP te herroepen.

g.     Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.

h.     Bij het afsluiten van een (Jaar)Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Strong Bootcamp.
i.      Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van 3 (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

 

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

a.     Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.

b.     Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (1) uur voor aanvang van een Bootcamp nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een (Jaar)Abonnement wordt een Deelnemer gedurende een periode van vier weken uitgesloten van deelname aan de betreffende Bootcamp bij het tweemaal binnen een (1) maand niet aanwezig zijn bij een training.

c.     STRONG BOOTCAMP is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van STRONG BOOTCAMP.

d.     STRONG BOOTCAMP heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor STRONG BOOTCAMP altijd overmacht op en ontheffen STRONG BOOTCAMP van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is STRONG BOOTCAMP ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. STRONG BOOTCAMP is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.

g.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door STRONG BOOTCAMP van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 

8. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.

b.     STRONG BOOTCAMP, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van STRONG BOOTCAMP, haar medewerkers en trainers, is STRONG BOOTCAMP niet aansprakelijk.

d.     STRONG BOOTCAMP is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.     STRONG BOOTCAMP is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f.      STRONG BOOTCAMP behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

g.     STRONG BOOTCAMP is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
 

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     STRONG BOOTCAMP respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     STRONG BOOTCAMP gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal STRONG BOOTCAMP deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c.     STRONG BOOTCAMP zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.     De werknemers van STRONG BOOTCAMP en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e.     De verstrekte informatie op de website www.strongbootcamp.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f.      Hoewel STRONG BOOTCAMP de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan STRONG BOOTCAMP niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van STRONG BOOTCAMP sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.strongbootcamp.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door STRONG BOOTCAMP gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. STRONG BOOTCAMP aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h.     De website www.strongbootcamp.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van STRONG BOOTCAMP.

i.      De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

 

10. KLACHTEN

a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van STRONG BOOTCAMP zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij STRONG BOOTCAMP te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij STRONG BOOTCAMP (Rupelstraat 8, +(31) 6 – 55 68 85 41) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c.  STRONG BOOTCAMP beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien STRONG BOOTCAMP verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
 

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door STRONG BOOTCAMP.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.